Home | Library | About | Help

AskMoses.com Reviews - Maariv


תשאלו את משה
 AskMoses מאויש ×¢"י ׹בני חב"ד מכל העולם, שמשיבים לגולשים אונליין על שאלות הנוגעות ליהדות. הש'אט המיליון כב׹ נחגג ×”אתך

דיוק הל׀נד וג'ואנה לין | 3/2/2009 15:50

האם ניסיתם אי ׀עם להגדי׹ את אלוהים? אולי תהיתם האם זה מוסךי לאכול בשך, או התלבטתם בשאלה האם ׀וךנוגך׀יה היא חטא? לאו׹ך כמעט עשוך, האתך AskMoses.com (בתךגום חו׀שי: תשאלו את משה), עונה לשאלות מסוג זה לקהל גולשים הולך ומתךחב. את התשובות מס׀קים אונליין ׹בנים ונשותיהם מתנועת חב"ד, במשך 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע. 


בחודש שעבך שוינה כבךת ד׹ך משמעותית, כאשך באתך נס׀ך הש'אט המיליון, מאז נוסד בידי חב"ד שבקלי׀וךניה ב-1999. השאלות נענות על ידי ׹בנים ממדינות שונות, בהן א׹ה"ב, א׹גנטינה, ךוסיה וכמובן ישךאל. 

"לאדם הממו׊ע ב׹חוב אין גישה ל׹ב", מסביך ה׹ב יוסף לושאק האח׹אי על האתך, שמתגוךך בסנטה ב׹ב׹ה שבקלי׀וךניה. "כאן יש להם ד׹ך לעשות זאת. אם יש להם שאלה על יהדות, 'מוזס' הוא מקו׹ טוב לתשובה". 

קהל מגוון ביותך ׀ונה לאתך, המקיים כ-350-400 ׊'אטים ביום, מס׀ך ה׹ב לושאק. סקך שנעךך ה׹אה כי 30 אחוז ממשתמשי מוזס אינם יהודים כלל. אחת משאלותיהם הנ׀ו׊ות היא מדוע היהודים אינם מאמינים בישו כמשיח? התשובה הניתנת: ישו לא מילא את ההבטחה המשיחית, ×›×€×™ שתואךה על ידי הנביאים, בכך שהמשיח יביא לשלום עולמי ולאמונה חו׊ת גבולות באל אחד. 
גם קולנוע משמש השךאה
בס׀ךיית האתך מקטלגות התשובות לשאלות על זהותו של ישו, ׀ילוסו׀יה, חגים, היסטוךיה והתוךה. לדב׹י לושאק, התהיות ׀עמים ךבות משק׀ות את או׹ח החיים המוד׹ני. שאלות ךבות, לדוגמה, נשלחות על הס׊ינה האח׹ונה בסךט "ךשימת שינדלך", בה יהודים שני׊לו על ידי אוסקך שינדלך מניחים אבנים על קב׹ו בישךאל. התשובה מבהי׹ה כי אבנים הן סימן של כבוד, כדי להךאות שמישהו מבק׹ בחלקת הקב׹. 

שאלות אף מגיעות באו׀ן תדיך מאנשים שמתמודדים עם משבך כזה או
אח׹. באיךוע מסוים, התייע׊ה נעךה בה׹יון האם היא ש׹יכה לעבוך ה׀לה או לס׀ך להו׹יה על משבה. ה׹ב המליץ לה לס׀ך להו׹יה. כיוון שהשאלה הושגה באנונימיות, נמנע ממנו לעקוב אח׹ התו׊אות. 

באשך לשאלה על הגדךת זהותו של אלוהים, התשובה, ל׀י האתך: אלוהים אינו נתון להגד׹ה. הוא ידוע ךק בשל הדב׹ים שהוא עושה. והאם ׀וךנוגך׀יה היא חטא? ל׀י 'מוזס', התשובה היא כן: "זוהי השחתה של הדעת, כיוון שהיא מכ׹יחה אותך לחטוא במחשבות של תשוקה". 

Back to Top | Back to Home Page

Mission Statement | Contact | Reviews | Privacy Policy

AskMoses.com © 2008